به نام خدا

 

برگزاری کمیته منتخب دانشکده پزشکی در تاریخ 1403/03/12

 

 

در تاریخ 1403/03/12 ساعت 7 صبح کمیته منتخب دانشکده پزشکی با حضور رئیس کمیته منتخب: آقای دکتر عبدالرحیم نیک ضمیر ، دبیر کمیته­: آقای دکتر مجید شجاعی  و اعضای کمیته: آقای دکتر محمدعلی جوادی ، آقای دکتر حسین گودرزی ، آقای دکتر عادل ابراهیم پور، آقای دکتر محمدمهدی فروزانفر و خانم دکتر مهیار جان احمدی تشکیل گردید.

در این جلسه 11 پرونده با حضور متقاضیان ارتقاء و مدیران گروهها برررسی و با ارتقاء مرتبه 11 نفر از اعضاء محترم هیأت علمی (9 پرونده علوم بالینی و 2 پرونده علوم پایه) موافقت گردید.

×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست