معاون: جناب آقای دکتر مجید شجاعی        

 

مدرک تحصیلی : متخصص طب اورژانس 

 

مرتبه علمی : دانشیار

 

    CV

 

 

          

 
     

مشاور:  سرکار خانم دکتر وحیده معین وزیری

 

مدرک تحصیلی : دکترای تخصصی حشره شناسی 

 

سمت : مشاور امور هیئت علمی در علوم پایه

 

مرتبه علمی : استاد

 

  CV

 

 

 
×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست